جشنواره ملی محیطبانک

جشنواره ملی محیطبانک به عنوان اولین و بزرگترین رویداد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر این است تا با توسعه و ترویج اقدامات دوستدار محیط زیست با تمرکز بر بانکداری دیجیتالی، ضمن ارتقای جایگاه فعالیتهای بانکداری دیجیتالی به عنوان بانکداری دوستدار محیط زیست، زمینه قدردانی از بانکهای برتر در این حوزه را با رویکرد مسئولیت اجتماعی ایجاد نماید.