محمد درویش

رئیس کمیته مسئولیتهای اجتماعی و عضو شورای سیاستگذاری