هادی اسدی

رئیس کمیته اجرائی و عضو شورای سیاستگذاری