بانک مرکزی به جمع مشارکت کنندگان و حامیان رویداد اجتماعی محیطبانک پیوست

بانک مرکزی به جمع مشارکت کنندگان و حامیان رویداد اجتماعی محیطبانک پیوست به گزارش مرجع تحلیلی ترویجی بانکداری دیجیتالی به نقل از دبیرخانه محیطبانک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشارکت و حمایت خود را از برگزاری بیشتر بخوانید

نخستین نشست کمیته مسئولیت اجتماعی رویداد محیطبانک

اولین نشست کمیته مسئولیت اجتماعی رویداد “محیطبانک” با شعار بانکداری دیجیتالی، دوستدار محیط زیست با حضور مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست، مسئولان برگزاری از “مرجع تحلیلی و ترویجی بانکداری دیجیتالی” و جمعی از مدیران بیشتر بخوانید